POLITYKA PRYWATNOŚCI

beloud sp. z o.o. szanuje prawo swoich Klientów i Użytkowników strony internetowej http://beloud.gg (zwanych dalej łącznie „Klientami”) do prywatności i gwarantuje Im prawo wyboru w zakresie udostępniania danych, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Klientów i Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://beloud.gg (dalej zwaną „Serwisem”) jest beloud sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-420), przy ul. Szara 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 0000374918, kapitał zakładowy w pełni opłacony 5 000,00 PLN, NIP 521-358-97-23, Regon 142748955; e-mail: pawel.smaron@beloud.team (dalej zwana „Administratorem”).

Co to oznacza?

Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli o tym w jaki sposób te dane będą wykorzystywane.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw podmiotów praw związanych z ich przetwarzaniem, prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem mailowym – kontakt@beloud.team bądź pisemnie pod adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy dane, które Klient nam podaje lub udostępnia w historii przeglądania Serwisu w ramach korzystania z naszych usług jak również te, które podaje nam podczas korespondencji mailowej czy formularza dostępnego na stronie. Klient przekazuje nam swoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Klientowi usług.

W związku z powyższym Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Klientów: Adres e-mail

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i Klient może ją dowolnym momencie wycofać kierując informację o jej wycofaniu drogą elektroniczną pod adres mailowy- kontakt@beloud.team bądź pisemnie pod adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”).

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są zbierane przez beloud sp. z o.o. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Dane podawane przez Klientów są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:
- wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz przedsięwzięcia, na żądanie Klienta, czynności mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy z Klientem;
- marketingu produktów i usług własnych Administratora oraz podmiotów powiązanych;
- kontaktu z Klientem, w tym także po wykonaniu umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w celu utrzymania relacji z Klientem, jak również;
- w ramach postępowania reklamacyjnego.

PODSTAWY I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora jest świadoma, dobrowolna i wyraźna zgoda Klientów (przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych) lub wynikające z przepisów prawa upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia, na żądanie Klienta, działań mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy.

Wykonywanie umowy pomiędzy Klientem a Administratorem- przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient). W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Cele statystyczne i marketing produktów własnych- przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora). W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Marketing produktów i usług osób trzecich- przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda). W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu wycofania zgody.

Skorzystanie z usług oferowanych przez beloud sp. z o.o. wymaga zindywidualizowania osób, dla których usługi te mają być świadczone. Dlatego też, podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług, w szczególności złożenia zamówienia produktów oferowanych przez beloud sp. z o.o. Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości skorzystania przez Klienta z usług drogą elektroniczną.

Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia produktów oferowanych przez beloud sp. z o.o. lub w toku korzystania z innej usługi dostępnej w Serwisie (np. zapisu do newslettera Administratora).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Klientom, którzy powierzyli nam do przetwarzania swoje dane osobowe przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem Ich danymi osobowymi:
- prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, w tym uzyskania kopii danych;
- prawo żądania sprostowania danych;
- prawo do usunięcia danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych;

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody:
prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi:

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem- kontakt@beloud.team

PLIKI COOKIES

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików Cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki Cookies są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies nie służą identyfikacji Klienta i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

DLACZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES

Korzystamy z plików Cookies w celach:

dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z Serwisu przez Klienta; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. w zakresie wersji językowej; prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy; by Serwis działał szybciej i były łatwiejszy w użyciu; Pliki Cookies używane przez Serwis są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani oprogramowaniu Klienta.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Serwis używa następujących typów plików Cookies:

„sesyjne” – tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu Klienta, aż do wylogowania z Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej; „stałe” – są to pliki które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrze danego pliku „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

ZARZĄDZANIE COOKIES

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików Cookies w urządzeniu końcowym Klienta.

Może on jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień.

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki Cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym, a tym samym że Administrator może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami Cookies. W większości przeglądarek można:
zaakceptować obsługę plików Cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
zarządzania plikami Cookies w wybranych przez Klienta witrynach;
określania ustawień dla różnych typów plików Cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
blokowania lub usuwania plików Cookies.

Klient ma możliwość dokonania zmiany ustawień przeglądarki internetowej. W takim przypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Dodatkowe informacje na temat plików Cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem:www.wszystkoociasteczkach.pl ,www.youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

STRONY OSÓB TRZECICH

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. beloud sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

beloud sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zaktualizowano 17 stycznia 2021 roku